iOS 15.2.1 เปิดให้ Update แล้ว

สำหรับ iOS 15.2.1 นั้นเน้นการแก้ Bug

  • แก้Messageไม่โหลดรูปภาพจาก iCloud Link
  • แก้แอป CarPlay ของบริษัทอื่นอาจค้างตอนกรอกข้อมูล

ขั้นตอนการ Update Firmware iOS 15.2.1

ถือเป็นการเสร็จสิ้นการ Update FW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *